LISIECKI
KADRY
KONSULTACJE

Polityka prywatności - bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa w firmie Lisiecki Kadry Konsultacje Tomasz Lisiecki z siedzibą w Gdyni ul. Goska 18 G, zwanej dalej LKK, ma na celu zabezpieczenie danych osobowych zawartych w zbiorze „Kandydaci LKK” i prowadzona jest zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Zbiór „Kandydaci LKK” służy wyłącznie rejestracji i wyszukaniu najlepszych kandydatów do pracy w LKK lub innych podmiotach poszukujących pracowników, związanych umową z LKK w tym celu. Dane osobowe przechowywane będą maksymalnie przez 1 rok od daty ich zarejestrowania, wyłącznie w celach rekrutacji do pracy po uzyskaniu na to zgody kandydatów. Nie zbierane są wrażliwe dane osobowe wymienione w art. 27 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Tomasz Lisiecki zwany dalej Administratorem danych zobowiązuje się do tego, że osoby upoważnione do przetwarzania danych zostaną zapoznane i będą przestrzegać polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym, a w szczególności:

1) zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
2) zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
3) przetwarzaniem z naruszeniem ustawy,
4) zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
5) oraz zachowają tajemnicę danych.

1. Obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe stanowi gabinet właściciela w siedzibie firmy. W przypadku powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi Administrator systemu upewni się, że przetwarzanie nastąpi w warunkach wymaganych przepisami prawa dla tego typu danych zgodnie z polityką bezpieczeństwa LKK.

2. Dane osobowe przechowywane będą w zbiorze pod nazwą „Kandydaci LKK” obsługiwanym w systemie informatycznym o nazwie „Netrekruter”. Zasady bezpiecznego zarządzania systemem znajdują się w instrukcji pod nazwą „Instrukcja określająca sposób zarządzania systemem informatycznym”, zwanej dalej Instrukcją.

3. Zbiór danych zawiera następujące pola informacyjne zbierane poprzez „panel rejestracyjny”: imię, nazwisko, płeć, nr telefonu, data urodzenia, miejsce zamieszkania, skąd o nas wiesz, mogę pracować od, data wydania prawa jazdy, wykształcenie, języki na poziomie dobrym, doświadczenia zawodowe (opis zajmowanych stanowisk), referencje, CV, list motywacyjny.

4. Dane osobowe wprowadzane są do systemu informatycznego bezpośrednio przez kandydata za pomocą „panelu rejestracyjnego” na stronie www.lkktl.pl. Dane przetwarzane będą przez Administratora lub osoby przez niego upoważnione za pomocą „panelu administracyjnego”. Weryfikacja/zmiana/usunięcie danych może nastąpić jedynie na pisemny wniosek kandydata określony w Instrukcji oraz podany do wiadomości kandydatom przed rejestracją danych.
Drukowanie danych może nastąpić jedynie na potrzeby konkretnej rekrutacji, a bezpośrednio po jej zakończeniu wydruki zostaną zniszczone.
Niszczenie zbędnych danych osobowych polega na trwałym, fizycznym zniszczeniu danych osobowych i/lub ich zbiorów wraz z ich nośnikami w stopniu uniemożliwiającym ich późniejsze odtworzenie przez osoby niepowołane przy zastosowaniu powszechnie dostępnych metod.

5. Komputery używane do przetwarzania danych zabezpieczone są licencjonowanym programem antywirusowym.

6. Osoby upoważnione do przetwarzania danych są odnotowane oraz nadany jest im indywidualny login i hasło dostępu do systemu. Upoważnienia nadawane są dla konkretnych procesów rekrutacji. Administrator nadaje i unieważnia loginy oraz hasła.

Wszystkie wejścia do systemu będą rejestrowane, a raport przesyłany będzie codziennie do administratora, w celu przeglądu z punktu widzenia bezpieczeństwa. Raporty będą przechowywane minimum przez rok.

7. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa na poziomie wysokim, a hasła dostępu zawierają co najmniej z 8 znaków, zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Zmiana hasła następuje nie rzadziej niż co 30 dni.

8. Naruszanie przez upoważnione, w ramach stosunku pracy/umowy cywilnoprawnej, osoby upoważnione do dostępu lub przetwarzania danych osobowych, niszczenia zbędnych danych osobowych i/lub ich zbiorów traktowane będzie, jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych z wszystkimi wynikającym stąd konsekwencjami, z rozwiązaniem stosunku pracy /umowy cywilnoprawnej włącznie.

9. Osoby upoważnione, przetwarzające dane będą zabezpieczały ekran monitora komputera i sam komputer z danymi oraz wydrukowane dane przed wglądem/skopiowaniem przez osoby nieupoważnione. Używane to tego celu komputery będą stosowały wygaszacze, a dostęp do systemu operacyjnego zabezpieczony będzie hasłem z wymuszoną jego zmianą co 30 dni.

10. Dostęp do danych osobowych i ich przetwarzanie bez odrębnego upoważnienia administratora danych osobowych lub upoważnionej przezeń osoby może mieć miejsce wyłącznie w przypadku działań podmiotów upoważnionych na mocy odpowiednich przepisów prawa do dostępu i przetwarzania danych określonej kategorii.

Informacje o wykorzystaniu cookies

Mechanizm cookies

1) Serwis internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Platformy. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój ?okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę internetową do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z strony internetowej.

2) Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla Państwa komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do Państwa komputerów wirusy. Niemniej w swoich przeglądarkach mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do Państwa komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach internetowych będzie co do zasady możliwa, niemniej skutkować może ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

3) Adres IP
Serwis internetowy gromadzi Państwa adresy IP, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin).

Cookies innych podmiotów

1) Serwis internetowy zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z strony internetowej. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych Użytkowników.

2) Każdy z Państwa posiada możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, tak aby całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania plików tekstowych cookies.

Obecnie rekrutujemy

zobacz wszystkie oferty pracy

Zobacz także:

Nasze referencje:

Szybki kontakt